3.Хуулийн ямар нэг заалтыг зөрчсөн хэлцэл бүр хүчин төгөлдөр бусад тооцогдохгүй

Иргэн Б, Э нар  өөрсдийн өмчлөлийн үл хөдлөх эд хөрөнгийг газрын хамт иргэн Г, Б нарт 37 сая төгрөгөөр борлуулахаар болж худалдах, худалдан авах гэрээ байгуулж Г, Б нар нь гэрээнд заасан мөнгийг мөн өдрөө Б, Э нарт шилжүүлснээр үл хөдлөх хөрөнгийн болон газрын гэрчилгээ худалдан авагчийн нэр дээр шилжсэн.

Худалдан авагч тал худалдагч талын арилжааны өртгийн саналын дагуу гэрээнд дурьдсан төлбөрийг бүрэн шилжүүлсэн боловч худалдагч талын бага татвар төлөх хүсэл зоригийг хүндэтгэж гэрээг нотариатаар гэрчлүүлэхдээ үнийн дүнг 14 сая төгрөг болгон бууруулж үзэглэсэн байна.

            Жилийн дараа худалдагч тал “Худалдан авагчтай байгуулсан худалдах, худалдан авах гэрээнүүд нь  гэрээний үнийн дүнг багасгаж бичсэн,  хууль зөрчсөн хэлцэл болсон” хэмээн шүүхэд нэхэмжлэл гаргасан бөгөөд  гэрээг хүчин төгөлдөр бусад тооцуулж, хүчин төгөлдөр бусад тооцуулсны үр дагаварыг арилгуулах нэхэмжлэлийн шаардлагыг гаргасан.

Харин хариуцагч тал “Нэхэмжлэгчийн хүсэлтээр түүнд ноогдох татварыг багасгах зорилгоор үнийн дүнг бууруулж гэрчлүүлсэн, талуудын хүсэл зоригоо илэрхийлж байгуулсан гэрээ тул хэлцэл хүчин төгөлдөр” гэж нэхэмжлэлийн шаардлагыг эс зөвшөөрч маргасан.

Шүүхээс талууд хуулийн хүрээнд гэрээг чөлөөтэй байгуулж, агуулгыг өөрсдөө тодорхойлох эрхтэйн зэрэгцээ худалдах, худалдан авах хүсэл зоригоо сайн дураар чөлөөтэй илэрхийлж харилцан тохиролцож арилжааг хийсэн, гэрээг нотариатаар гэрчлүүлэхдээ мөн адил талууд харилцан зөвшөөрч үнийн дүнг багасгасан  болох нь тогтоогдож байна гэж үзэж нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь хэрэгсэхгүй болгож шийдвэрлэв.

Хүчин төгөлдөр болсон эсэх: Шийдвэрийг нэхэмжлэгч түүний өмгөөлөгчийн гомдлоор давж заалдах шатны шүүхэд хянан хэлэлцэж гомдлыг хангахгүй орхиж,  хуулийн хэрэглээнд өөрчлөлт оруулж шийдвэрлэсэн.  Хяналтын шатны шүүхэд  хянагдаж байна.

Шийдвэр: Багануур дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн  2022 оны 05 дугаар сарын 20-ны өдрийн 103/ШШ2022/00214 дугаартай шийдвэр

Хураангуйг бэлтгэсэн: Багануур дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч П.Туяа

Холбоос

© 2023 он. Багануур дүүргийн шүүх. All rights reserved.