1. Хууль сахиулагчийг албан үүргээ биелүүлэхтэй нь холбогдуулан хүч хэрэглэн эсэргүүцсэн бол гэмт хэрэгт тооцож ял оногдуулна

Иргэн Б нь согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодсон ба Цагдаагийн алба хаагчийн “тээврийн хэрэгслээ устгасан” гэсэн үүнийг эсэргүүцсэн түүнийг тус тус газар нэг удаа цохьсон.

Хууль сахиулах хүч хэрэглэсэн албан тушаалтнууд нь хүчин чармайлтаар заналхийлж эсэргүүцсэн бол гэмт хэргийг илрүүлсэн но.

Хуульд 2 “хууль сахиулагч” гэж цагдаагийн…”-г ойлгох ба Цагдаагийн албаны тухай хуулийн 3 дугаар зүйлийн 23.1 дэх хэсэгт “Цагдаагийн гэмт хэрэг, олон нийтийн цагдаагийн гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох, зөрчлийг арилгах, учирч болох” хор хохирлыг гаргуулахгүй, нэмэгдүүлэхгүй байх боломжтой хүн, хуулийн этгээдэд энэ үйлдлээс татгалзах, хууль зөрчсөн үйлдэл хийх боломжгүй” гэж хэлсэн.

Хүч хэрэглэн эсэргүүцсэн гэдэг нь хууль сахиулах албан тушаалтны хариуцлагыг арилгах нь түүний нөлөөг үл тоож, цохих, зодох гэх мэтээр бие махбодид хүчирхийлэл үйлдэхийг ойлгоно.

Бээс Б-ийн дээрх үйлдлийг “хууль сахиулах албан тушаалтны үйл ажиллагаа нь Шүүхээр хэрэглэгдэж байсан” гэмт хэрэг үйлдсэн гэмт хэрэг үйлдсэн, 2.700 нэгж буюу 2.700.00 нэгж торгох ял оногдуулж шийдвэрлэсэн.

Энэ гэмт хэрэг нь хөнгөн гэмт хэрэгт холбогдсон торгох, зорчих эрхийг хязгаарлах, хорих ялаас сонгож оногдуулахаар зогсоох.

Б-гийн гэмтсэн гэмтлийг оногдуулах ялыг хөнгөвчлөх, хүндрүүлэх ажилд авах, хувийн хэвшлийнх нь хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих, гэмтлийг үйлдсэн нөхцөл байдал, устгасан, хор уршгийг арилгах, хор уршгийг арилгах 2.700.000 хүний ​​​​биед гэмтэл учруулах.

Шүүхээс торгуулийн ялыг 1 жилийн дотор хэсэгчлэн тогтоохоор шийдвэрлэсэн ба ашиглалтыг бүрэн хангаагүй бол шүүхээс торгох ялын арван таван нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгийг нэг хоногоор илрүүлж хорих ялаар солих болно.

Санамж: Энэ хураангуй нь шүүхийн шийдвэр биш гэдгийг тогтоохгүй, зөвхөн шүүхээр олон тавих үндэслэлтэй мэдээлэх зорилготой.

Шийдвэрийн дугаар 2022/ШЦТ/28 Энэ шийдвэр нь хуулийн хүчин төгөлдөр болсон.

Хураангуйг бэлтгэсэн: Багануур дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн Ерөнхий шүүгч Б.Байгалмаа

Холбоос

© 2024 он. Багануур дүүргийн шүүх. All rights reserved.