ЭВЛЭРҮҮЛЭН ЗУУЧЛАХ АЖИЛЛАГААНЫ 2021 ОНЫ /ХАГАС ЖИЛ/ НЭГДСЭН МЭДЭЭ

Монгол улсын нийт шүүх Иргэний эрх зүйн маргаан Гэр бүлийн эрх зүйн маргаан Хөдөлмөрийн ганцаарчилсан маргаан Урьдчилан шийдвэрлэх журмаар гаргасан өргөдөл, нэхэмжлэл Бүгд
А Б 1 2 3 4
Шүүх дэх эвлэрүүлэн зуучлагчид гаргасан өргөдөл /2+3+4+8/ 1 97 15 112
Хүлээн авахаас татгалзсан 2 4 1 5
Буцаасан /хүсэлт гаргагч хүсэлтээ татан авсан/ 3 9 3 12
Шийдвэрлэсэн 4 74 11 85
Үүнээс Эвлэрэл амжилттай болсон 5 74 3 77
Эвлэрэл амжилтгүй болсон 6 8 8
Үүнээс: Шүүгчийн захирамжаар баталгаажуулсан 7 74 3 77
Үлдэгдэл 8 10 10
Шүүхээс иргэний хэрэг үүсгэхээс өмнө шилжүүлэн ирсэн нэхэмжлэл /10+11+13/ 9
Үүнээс Эвлэрэл амжилттай болсон 10
Эвлэрэл амжилтгүй болсон 11
Үүнээс: Шүүгчийн захирамжаар баталгаажуулсан 12
Үлдэгдэл 13
Шүүхээс иргэний хэрэг үүсгэсний дараа шилжүүлэн ирсэн иргэний хэрэг /15+16+18/ 14 4 4
Үүнээс Эвлэрэл амжилттай болсон 15
Эвлэрэл амжилтгүй болсон 16 4 4
Үүнээс: Шүүгчийн захирамжаар баталгаажуулсан 17
Үлдэгдэл 18
Нийт үлдэгдэл /8+13+18/ 19 10 10

Холбоос

© 2023 он. Багануур дүүргийн шүүх. All rights reserved.