ЭВЛЭРҮҮЛЭН ЗУУЧЛАХ АЖИЛЛАГААНЫ 2022 ОНЫ /1-р улирал/ НЭГДСЭН МЭДЭЭ

Монгол улсын нийт шүүх Иргэний эрх зүйн маргаан Гэр бүлийн эрх зүйн маргаан Хөдөлмөрийн ганцаарчилсан маргаан Урьдчилан шийдвэрлэх журмаар гаргасан өргөдөл, нэхэмжлэл Бүгд
А Б 1 2 3 4 5
Шүүх дэх эвлэрүүлэн зуучлагчид гаргасан өргөдөл /2+3+4+8/ 1 55 5 60
Хүлээн авахаас татгалзсан 2 1 1
Буцаасан /хүсэлт гаргагч хүсэлтээ татан авсан/ 3 2 2
Шийдвэрлэсэн 4 51 2 53
Үүнээс Эвлэрэл амжилттай болсон 5 51 51
Эвлэрэл амжилтгүй болсон 6 2 2
Үүнээс: Шүүгчийн захирамжаар баталгаажуулсан 7 51 51
Үлдэгдэл 8 3 1 4
Шүүхээс иргэний хэрэг үүсгэхээс өмнө шилжүүлэн ирсэн нэхэмжлэл /10+11+13/ 9
Үүнээс Эвлэрэл амжилттай болсон 10
Эвлэрэл амжилтгүй болсон 11
Үүнээс: Шүүгчийн захирамжаар баталгаажуулсан 12
Үлдэгдэл 13
Шүүхээс иргэний хэрэг үүсгэсний дараа шилжүүлэн ирсэн иргэний хэрэг /15+16+18/ 14 2 2
Үүнээс Эвлэрэл амжилттай болсон 15
Эвлэрэл амжилтгүй болсон 16 2 2
Үүнээс: Шүүгчийн захирамжаар баталгаажуулсан 17
Үлдэгдэл 18
Нийт үлдэгдэл /8+13+18/ 19 3 1 4

Холбоос

© 2023 он. Багануур дүүргийн шүүх. All rights reserved.