ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН ОРОЛЦООНЫ 2022 ОНЫ ХАГАС ЖИЛИЙН МЭДЭЭ

Үзүүлэлт Мөрийн дугаар Тоо
А Б В Г
Бүрэлдэхүүнтэй шүүх хуралдааны тоо Эрүү 1
Иргэн 2 5
Захиргаа 3
Иргэдийн төлөөлөгч оролцсон шүүх хуралдааны нийт тоо ( 1+2+3=4 ) 4 5
Иргэдийн төлөөлөгч оролцсон шүүх хуралдааны тоо Нэг иргэдийн төлөөлөгч оролцсон 5 5
Хоёр иргэдийн төлөөлөгч оролцсон 6
Гурван  иргэдийн төлөөлөгч оролцсон 7
Шүүх хуралдаанд оролцсон иргэдийн төлөөлөгчийн тоо                                                        ( 5мөр*1+6мөр*2+7мөр*3=8 ) 8 5
Иргэдийн төлөөлөгчийн мэдээлэл Нас 25-35 9 2
36-45 10 1
46-55 11 2
56-аас дээш 12
Хүйс Эрэгтэй 13
Эмэгтэй 14 5
Боловсрол Боловсролгүй 15 0
Бүрэн дунд 16 2
Дээд 17 3
Иргэдийн төлөөлөгч оролцсон шүүх хуралдаан хойшилсон тоо Сонгогдсон иргэдийн төлөөлөгчөөс шалтгаалан хойшилсон шүүх хуралдааны тоо 18 0
ИТЭЗБТХ-н 9.8-д заасан үндэслэлээр шүүх хуралдаанд оролцоогүй иргэдийн төлөөлөгчийн тоо Өвчтэй 19 0
Албан томилолт 20 0
Бага насны хүүхэд асрах чөлөөтэй 21 0
Бусад хүндэтгэн үзэх шалтгаантай 22 0
Иргэдийн төлөөлөгчөөс  шалтгаалахгүйгээр хойшилсон шүүх хуралдааны тоо 23 6
Иргэдийн төлөөлөгчөөс татгалзсан тохиолдлын тоо 24 0
Ногдуулсан торгуулийн дүн Иргэдийн төлөөлөгч Иргэдийн төлөөлөгчийн тоо 25 0
Мөнгөн дүн 26 0
Ажил олгогч Ажил олгогчийн тоо 27 0
Мөнгөн дүн 28 0
Иргэдийн төлөөлөгчид олгосон хөлс 29 135000

Холбоос

© 2023 он. Багануур дүүргийн шүүх. All rights reserved.