7.Цагдаагийн алба хаагчийн биед халдаж хүч хэрэглэсэн тохиолдолд Зөрчлөөр шийдвэрлэх үндэслэлгүй

Цагдаагийн иргэний А,Б,М-ээр олон нийтийн газар хэрүүл маргаан, олон нийтийн үйл ажиллагаа эрхэлсэн танхайрах өвчиндөө Зөрчлийн тухай хуулийн 5.2 дугаар зүйлд заасан 1.1, 1.4 дэх заалт, 5.3 дугаар зүйлд заасан,

Мөн иргэн А-г дангаар нь цагдаагийн алба хаагчийн хууль ёсны үйл ажиллагаа явуулаагүй гэж Зөрчлийн тухай хуулийн 15.2 дугаар тогтоолоор 1.2 дахь хэсэгт заасан гэмтлийг оногдуулж, албадлагын арга хэмжээг авахыг баталгаажуулсан.

А,Б,М-ээс шөнийн гудамжинд хэрүүл үүсгэсэн олон нийтийн үлдэгдэл гэмтэл гарсан танхайрах эмчилгээ нь бие махбодид гэмтэл учруулахгүйгээр халдаж зодсон үйлдлийг Зөрчлийн тухай хуулийн 5.2 дугаар тогтоолоор 1.1, 1.4-т Шүүхийн 5.3 дугаар дээр 1 дэх хэсэгт оруулах “Танхайрах” болон “Бусдын биед халдах” зөрчлийг үйлдсэн гэж үзсэн.

Хуульд “Танхайрах” зөрчил үйлдлээр хүнд 100.000-д заасан шийтгэл оногдуулахаар “Бусдын биед халдах” гэмт хэрэг үйлдсэн хүнд зөвхөн торгох шийтгэл оногдуулахаар заасан бөгөөд Зөрчлийн тухай хуулийн ерөнхий ангийн 3.1 дүгээр ангийн 4 дэх хэсэгт заасан журамласан журам. аль хүнд шийтгэл оногдуулахаар тавих буюу “Танхайрах” зөрчилд нь ажил хөдөлмөр эрхэлдэг, сургуульд суралцдаг зэрэг хувийн байдлыг хамгаалах торгохыг сонгох оногдуулав.

 

Харин А-нь Цагдаагийн алба хаагчийг албан ёсоор ажиллаж байхад, 2 удаа боох, гэрч нараас мэдүүлсэн байх тул түүний үйлдлийг зөрчсөн гэж үзэн шийтгэл оногдуулах үндэслэлгүй гэж шүүх үзсэн.

Хууль сахиулах ажиллагааг албан тушаалтнууд нь хүч хэрэглэсэн, хүч хэрэглэхээр заналхийлж эсэргүүцсэн бол гэмт хэргийн илрүүлэн но.

 

Санамж: Энэ хураангуй нь шүүхийн шийдвэр биш гэдгийг түүнийг орлохгүй, зөвхөн шүүхээр олон хяналт тавих үндэслэлтэй мэдээлэх зорилготой.

 

Хураангуйг бэлтгэсэн: Багануур дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх

Ерөнхий шүүгч Б.Байгалмаа

Холбоос

© 2024 он. Багануур дүүргийн шүүх. All rights reserved.