6.“Нэхэмжлэгч нутаг дэвсгэрийн харьяалал сонгох эрхтэй”

Нэхэмжлэгчээр ажиллаж байгаа нутаг дэвсгэрийнх нь хувьд дараах байдлаар сонгох эрхтэй.

  • Бусдын амь бие, эрүүл мэндийн гэмтлийн хор учруулсан хохирлыг нөхөн төлүүлэх талаар нөхөн сэргээх боломжтой.
  • Гэрээнд хариуцах ажлыг тусгайлан олгосон бол гэмт хэрэг үйлдлийг уг гэрээг биелүүлбэл хамгаалалтад гаргаж байгаа.
  • Өөр өөр оршин суугаа газар /оршин байгаа/ хэд хэдэн хариуцагчид холбогдохыг нэхэмжлэгч үзэмжээр хариуцагчдын аль нэгний оршин суугаа /оршин байгаа/ газрын шүүх гаргана.
  • Эрх зүйн орчинд ажиллаж байгаа үйл ажиллагаатай холбоотой тогтоолгох тухай эмгэгийг иргэн, хуулийн этгээдэд оршин сууж байгаа /оршингийн газрын/ эсхүл холбоотой үйл ажиллагаа болсон газар дээр нь гаргана.

Иргэн Г.Г нь Багануурт оршин суудаг, Монгол Засгийн газар хууль бус дүүрэгт сэжигтэн, яллагдагчаар татагдан ял шийтгүүлж байгаа цагдан хоригдсоны улмаас учирсан болон сэтгэл санааны хохирол гаргуулах тухай улсын хамгаалалтыг бий болгож байна. Нэхэмжлэгч уг шүүхийн тусгай харьяаллаар оршин сууж буй газар буюу Багануур дүүргийн шүүхэд гаргасныг хүлээн авсан иргэний хэрэг үүсгэсэн байна.

Нэмэлт хүсэлт нь эрүүл мэндийн шалтгааны улмаас байнгын ажиллагаатай Улаанбаатар хотод байгаа хэвээр байгаа, мөн хяналт шалгалтын газрын хяналт шалгалтыг баталгаажуулсан төлөөлөгч болон өмгөөлөгчийн оролцоотойгоор шүүх хуралдаанд оруулах хүсэлтийг шүүх хуралдаанд оруулах хүсэлтийг Монгол улсын Засгийн газрын тогтоол шийдвэр гаргах хүсэлтийг гаргаж байна.

Шүүхийн хүсэлтийг шийдвэрлэхдээ:

Хүний эрүүл мэндийн хохирол, учир нь хохирлыг барагдуулсан шүүхээс хохирлыг барагдуулахгүй. Нэхэмжлэлийн хэрэгслэлийг өөрөө гаргах нь шүүхийн харьяалал зөрчихөөргүй байна гэж үзээд хүсэлтийг шүүхэд шилжүүлсэн байна.

 

Багануур дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч Т.Эрдэнэтунгалаг

Холбоос

© 2023 он. Багануур дүүргийн шүүх. All rights reserved.