5.Дээд сургуулийн диплом гаргуулахаар тохиролцох нь хууль зөрчсөн хэлцэл

Нэхэмжлэлийн шаардлага: Нэхэмжлэгч Б.Б нь хариуцагч Х.Б дээд сургуулийн дипломын гаргалгаа хийсэн 2,000,000 төгрөг, нэмэгдсэн кредитийн мөнгө буюу хохирол 4,500,000 төгрөгийн гаргуулах тухай эрсдэлийг зогсоосон.

Хэргийн товч утга:

Иргэн Б.Б нь 3 курсэд сурдаг бөгөөд 4 дүгээр курсдээ суралцахгүйгээр сургуулийнхаа дипломыг 5,500,00 сардаа 0,000 төгрөгөөр шилжүүлсэн иргэн Х.Б-тай тэнцсэн 2020 оны 10 сарын 4,00,000 төгрөг, 2021 оны 6 дугаар сарын 1,500,000 төгрөгийг тус тус төлсөн байна. байна. Иргэн Х.Б нь дипломыг гаргах боломжгүй болсон гээд 2 жилийн хугацаа өнгөрсний дараа Б.Б-д буцаан 3,500,000 төгрөг өгсөн байна. тэтгэмж авах нэхэмжлэгч Б.Б нь дээд сургуулийн дипломыг гаргаж өгөөгүй тул хариуцагч Х.Б-аас диплом авах гэж шилжүүлсэн мөнгө 2,000,000 төгрөг, энэ олгосон зээлийн хэмжээ 4,500,000 төгрөг буюу нийт 6,500,000 төгрөгийг нөхөн төлсөн байна.

Шүүх хуралдаанд нэхэмжлэгч хохирлоо нэхэмжилсэн 4,500,000 төгрөг 1,000,000 мөнгө гэж 3,50,000 төгрөг нэхэмжилсэн.

Хариуцагч нь төлөх ёстой 2,000,000 төгрөгийг төлнө, үлдэх хэсгийг хүлээн зөвшөөрөхгүй гэж маргасан.

Шүүхийн шийдвэр гаргасан. Учир нь:

Монгол Улсын Боловсролын тухай хуулийн төсөл болон мөн чанарын алдаа Диплом нь төрсөн иргэний боловсролын агуулгын түвшинд бүрэн эзэмшиж байсан этгээдэд диплом гаргуулж өгөхөөр зуучилсан хэлцэл анханаасаа хууль зөрчсөн хүчин төгөлдөр бус хэлцэл юм.

түүгээр Б.Б нь өөрөө биеэр биечлэн суралцаж дээд боловсролыг сурах. Хууль зөрчсөн буюу бүхэлдээ нийтээр хүлээн зөвшөөрөгдсөн зан сурхууны хэм хэмжээнд харшилсан хэлцэл гэдэг нь холбогдох хэлцлийн агуулгад нийцэхгүй байхыг ойлгоно. Ийм учраас Б.Б, Х.Б нар нь хуульд зааснаар өгсөн авсан зүйлээ харилцан буцааж өгөх үүрэгтэй учраас хариуцагчаас 2,000,000 төгрөгийг гаргуулж нэхэмжлэгчид олгож үлдэх хэсэг буюу 3,500,000 төгрөгийг хэрэгсэхгүй болгож шийдвэрлэсэн. Мөн 2 тал хоёулаа хууль зөрчсөн хэлцэл хийсэн нэхэмжлэгчийн ихэнхийг шаардах эрхгүй гэж шүүх ажиллагаа хийсэн болно.

      Хүчин төгөлдөр болсон байна: Шийдвэр хүчин төгөлдөр болоогүй

Хураангүйг бэлтгэсэн : Багануур дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч П.Туяа

Холбоос

© 2023 он. Багануур дүүргийн шүүх. All rights reserved.