ЭВЛЭРҮҮЛЭН ЗУУЧЛАГЧИД ӨРГӨДӨЛ ГАРГАХ ЗАГВАР

БАГАНУУР ДҮҮРГИЙН ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХ ДЭХ

ЭВЛЭРҮҮЛЭН ЗУУЧЛАГЧИД ӨРГӨДӨЛ ГАРГАХ НЬ:

20…… оны …. сарын ….-ний өдөр.

 1.Өргөдөл гаргагч: 

овог нэр………………..

Гэрийн хаяг: …………

ажил ……………………

РД:………  утас.

  1. Эвлэрэлд урьж байгаа тал:

овог нэр………………..

Гэрийн хаяг: …………

ажил ……………………

РД:………  утас.

 

  1. Маргааны агуулга:

Миний бие нь 2016 оны 3 дугаар сарын 15-ны өдөр Б.Батад 1.126.250  төгрөг зээлсэн бөгөөд Б.Бат нь надад ……төгрөг өгсөн. Үлдэх …..төгрөгийг одоог хүртэл төлөөгүй тул  үлдэгдэл ….төгрөгийг  Б.Батаас гаргуулж авах хүсэлтэй байна. Маргааныг эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагааны журмаар шийдвэрлүүлэх хүсэлтэй байгаа тул энэхүү өргөдлийг гаргаж байна

Өргөдөлд хавсаргасан баримт :

  1. ……………………….
  2. ……………………….
  3. Улсын тэмдэгтийн хураамж …………..төгрөг төлсөн
  4. Бүгд … хуудас баримт хавсаргав

Өргөдөл гаргасан …………………………….