Тушаал шийдвэр

Тамгын газрын даргын Б тушаалууд

Ээлжийн амралтын хуваарь батлах тухай 2018-02-07 Б/08

Ажлаас чөлөөлж, томилох тухай 2018-02-05 Б/07

Э.Шинэхүүг ажлаас чөлөөлөх тухай 2018-02-05 Б/06

Жирэмсний болон амаржсаны амралт олгох тухай 2018-01-30 Б/05

Удаан жилийн нэмэгдэл олгох тухай 2018-01-23 Б/04

Цалингийн шатлал ахиулах тухай 2018-01-23 Б/03

Хөдөлмөрийн гэрээг дуусгавар болгож, ажилд томилох тухай 2018-01-23 Б/02

Ажлаас чөлөөлж томилох тухай 2018-01-23 Б/01

Б.Нарангэлэлд хүүхэд асрах чөлөө олгох тухай 2017-11-02 Б/29

Т.Гантуяад хүүхэд асрах чөлөө олгох тухай 2017-10-21 Б/28

Б.Батцэнгэлийг ажлаас чөлөөлөх тухай 2017-12-20 Б/27

Д.Хишиг-Эрдэнийг түр томилох тухай 2017-10-04 Б/26

Н.Буяндэлгэрийг үйлчлэгчээр томилох тухай 2017-10-04 Б/25

Б.Наранажаргал, Д.Энхзаяа нарыг ажлаас чөлөөлж, ажилд томилох тухай 2017-10-02 Б/24

Г.Анхбаярыг түр орлон гүйцэтгэгчээр томилох тухай 2017-09-20 Б/23

П.Нансалмаад чөлөө олгох тухай 2017-08-17 Б/19

Ажлаас чөлөөлөх тухай 2017-09-01 Б/20

Э.Энхчимэгийг ажлаас чөлөөлөх тухай 2017-09-19 Б/21

Л.Отгончимэгийг ажлаас чөлөөлж, ажилд томилох тухай 2017-09-20 Б/22

Э.Шинэхүүг ажлаас түр чөлөөлөх тухай2017-08-01 Б/18

Нэмэгдэл олгох тухай 2017-07-16 Б/16

Жирэмсний амралт олгож, түр орлон гүйцэтгэгч томилох тухай 2017-07-16 Б/16

Ажлаас чөлөөлж, томилох тухай 201-07-03 Б/14

Ажлаас чөлөөлж, томилох тухай 2017-06-30 Б/13

Сахилгын шийтгэл ноогдуулах тухай 2017-06-05 Б/11

А.Алтантуяаг ажилд томилох тухай 2017-06-02 Б/10

Дэд жагсаалт батлах тухай 2017-02-13 А/08

 

 

Ёс зүйн хороо байгуулах тухай 2017-02-13 А/08

Сахилгын шийтгэл ноогдуулах тухай 2017-05-08 Б/09

С.Энхбаатарыг ажлаас чөлөөлж, ажилд томилох тухай 2017-02-10 Б/07

О.Азбаяр, Г.Чанцалдулам нарыг ажилд томилох тухай 2017-02-09 Б/06

Д.Батжаргалыг ажлаас чөлөөлөх тухай 2017-01-31 Б/05

Ээлжийн амралтын хуваарь батлах тухай 2017-01-13 Б/04

Ажлаас чөлөөлж, томилох тухай 2017-01-02 Б/2

Ажлаас чөлөөлж, ажилд эргүүлэн томилох тухай 2017-01-02 Б/02

Ажлаас чөлөөлж ажилд түр томилох тухай 2017-01-02 Б/1


Тамгын газрын даргын А тушаалууд

Хариуцлагтай жижүүр томилох тухай 2018-02-12 А/07

Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай 2018-02-09 А/06

Тамга,тэмдэг түших, хэвлэмэл хуудас хариуцах ажилтныг өөрчлөн томилох тухай 2018-02-08 А/05

Ажил үүргийг зохицуулах тухай 2018-02-08 А/04

Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай 2018-01-22 А/03

Эд мөрийн баримт хариуцах орон тооны бус Комисс шинэчлэн байгуулах тухай 2018-01-22 А/02

Ёс зүйн хороо байгуулах тухай 2018-01-15 А/01

Хариуцлагатай жижүүр томилох тухай 2017-12-25 А/62

Тэргүүний албан хаагчдыг шалгаруулах тухай 2017-12-24 А/61

Тооллогын комисс томилох тухай 2017-12-24 А/60

Дэд жагсаалт батлах тухай 2017-12-20 А/59

Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай 2017-12-19 А/58

Урамшуулал олгох тухай 2017-12-19 А/57

Гэрээг дүгнэж, урамшуулал олгох тухай 2017-12-19 А/56

Урамшуулал олгох тухай 2017-12-19 А/55

Тайлан мэдээ гаргах тухай 2017-12-18 А/54

Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай 2017-09-25 А/44

Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай 2017-10-25 А/46

Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай 2017-11-25 А/52

Дэд жагсаалт батлах тухай 2017-12-04 А/51

Журам шинэчлэн батлах тухай 2017-11-13 А/50

Дэд жагсаалт батлах тухай 2017-11-10 А/49

Иргэдийн төлөөлөгчдийн нэрсийн жагсаалт батлах тухай 2017-11-09 А/48

Эд мөрийн баримт устгах комисс томилох тухай 2017-11-03 А/45

Дэд жагсаалт батлах тухай 2017-10-27 А/44

Комисс байгуулах тухай 2017-09-15 А/42

Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай 2017-08-25 А/40

Дэд жагсаалт батлах тухай 2017-07-21 А/39

Эд мөрийн баримт устгах комисс томилох тухай 2017-07-16 А/38

Хариуцлагатай жижүүр томилох тухай 2017-07-06 А/37

Гэрээ дүгнэх тухай 2017-06-30 А/36

Гэрээ дүгнэж урамшуулал олгох тухай 2017-06-22 А/34

Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай 2017-06-22 А/33

Тооллогын комисс батлах тухай 2017-06-15 А/32

Дэд жагсаалт батлах тухай 2017-06-14 А/31

Гамшгаас хамгаалах орон тооны бус штаб,хүч хэрэгслийг томилох тухай 2017-06-13 А/29

Дэд жагсаалт батлах тухай 2017-06-05 А/30

Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай 2017-05-23 А/26

Эд мөрийн баримт устгах комисс байгуулах тухай 2017-05-19 А/24

Дэд жагсаал батлах тухай 2017-05-18 А25

Ажил үүргийг зохицуулах тухай 2017-05-18 А/23

Тамга, тэмдэг түших хэвлэмэл хуудас хариуцах ажилтныг шинэчлэн томилох тухай 2017-05-18 А/22

Уралдаан зарлах тухай 2017-05-18 А/21

Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай 2017-04-24 А/20

Эд мөрийн баримтыг устгах комисс байгуулах тухай 2017-04-04 А/19

Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай 2017-03-22 А/18

Эд мөрийн баримтыг устгах комисс тухай 2017-03-17 А/16

Баг тамирчдыг томилох тухай 2017-03-17 А/15

Журам батлах тухай 201-03-17 А/15

Дэд жагсаалт батлах тухай 2017-03-16 А/14

 

Эд мөрийн баримтыг устгах комисс байгуулах тухай 2017-03-03 А/12

Дэд жагсаалт батлах тухай 2017-03-02 А/11

Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай 2017-02-21 А/10

Хариуцлагатай жижүүр томилох тухай 2017-02-20 А/09

Ур чадварын нэмэгдэл 2017-01-25 А/07

Төслийн баг томилох тухай 2017-01-19 А/06

Дэд жагсаалт батлах тухай 2017-01-18 А/05

Өмч хамгаалах байнгын зөвлөл байгуулах тухай 2017-01-11 А/04

Дэд жагсаалт батлах тухай 2017-01-11 А/03

Дэд жагсаалт батлах тухай 2017-01-05 А/02