Иргэдийн өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлтийг цахим байдлаар авч шийдвэрлэж байна.

www.baganuurshuukh.mn сайтын загварын болон програмын шинэчлэлийг хийж, цаг үеийн  ажлын мэдээ мэдээлэл болон шүүх хуралдааны тов, тойм, тушаал шийдвэрыг цаг тухай бүрт нь байршуулж байна.

www.baganuurshuukh.mn сайтаар дамжуулан ирэгдийн  өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлтийг цахим байдлаар авч шийдвэрлэж байна.