Сургалт зохион байгууллаа

2017 оны 5 дугаар сард шүүгч П.Туяа шүүгчийн туслах болон шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга нарт “Иргэний хэрэгт түүвэр хийх аргачлал, нотлох баримтыг үнэлэх, шинжлэн судлах” сэдвээр сургалт зохион байгуулсан байна.