Сургалт зохион байгууллаа

2017 оны 2 дугаар сард шүүгч Г.Ариунаа, сэлгэн ажиллаж байгаа шүүгчийн туслахуудын дунд хэргийн оролцогч нарт хуульд заасан эрх, үүргийг хэрхэн ойлгомжтой тайлбарлах, хэрхэн харилцах, харилцааны ур чадварын талаар сургалт зохион байгууллаа.