Багануур дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2017 оны 1-11 сарын шүүн таслах ажлын мэдээлэл

Нийт хүлээн авсан хэрэг, нэхэмжлэл  587
Үүнээс нэхэмжлэлийг хүлээн авахаас татгалзсан, татан авсан,буцаасан хэрэг,нэхэмжлэл Татгалзсан-88, Татан авсан-14,буцаасан-6,шилжүүлсэн-2
Нийт шийдвэрлэсэн хэргийн тоо 449
Хялбаршуулсан журмаар шийдвэрлэсэн хэрэг 328
Шүүх хуралдаанаар шийдвэрлэсэн хэрэг 121
Үүнээс:    1.Иргэний хуулиар 256
                  2.ИХШХШ Тухай хуулиар 85
                 3.Гэр бүлийн тухай хуулиар 38
                4.Хөдөлмөрийн тухай хуулиар 12
               5.Бусад хуулиар 58
Хойшилсон хэргийн шүүх хуралдааны тоо 52
Хүлээн авсан өргөдөл ,гомдлын тоо 343
Үүнээс барагдуулсан гомдол 247
Үлдэгдэл 6
Баталгаажуулахаар хүлээн авсан эвлэрлийн гэрээ 289
Үүнээс баталсан эвлэрлийн гэрээ 284
Үлдэгдэл 4
Мэдээлэл лавлагааны төвөөр үйлчлүүлсэн иргэдийн тоо 3218
Иргэний шүүхээр үйлчлүүлсэн нийт иргэдийн тоо 1452