Багануур дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2017 оны 10 дугаар сарын шүүн таслах ажлын мэдээлэл

Нийт хүлээн авсан хэрэг, нэхэмжлэл  66
Үүнээс нэхэмжлэлийг хүлээн авахаас татгалзсан, татан авсан,буцаасан хэрэг,нэхэмжлэл Татгалзсан-13, Татан авсан-0,буцсан-0,шилжүүлсэн-1
Нийт шийдвэрлэсэн хэргийн тоо 55
Хялбаршуулсан журмаар шийдвэрлэсэн хэрэг 40
Шүүх хуралдаанаар шийдвэрлэсэн хэрэг 15
Үүнээс:    1.Иргэний хуулиар 0
                   2.ИХШХШ Тухай хуулиар 7
                   3.Гэр бүлийн тухай хуулиар 4
                   4.Хөдөлмөрийн тухай хуулиар 1
                   5.Бусад хуулиар 3
Хойшилсон хэргийн шүүх хуралдааны тоо 3
Хүлээн авсан өргөдөл ,гомдлын тоо 24
Үүнээс барагдуулсан гомдол 22
Үлдэгдэл 2
Баталгаажуулахаар хүлээн авсан эвлэрлийн гэрээ 28
Үүнээс баталсан эвлэрлийн гэрээ 26
Үлдэгдэл 2
Мэдээлэл лавлагааны төвөөр үйлчлүүлсэн иргэдийн тоо 132
Иргэний шүүхээр үйлчлүүлсэн нийт иргэдийн тоо 515