Багануур дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2017 оны 9 сарын шүүн таслах ажлын мэдээлэл

Нийт хүлээн авсан хэрэг, нэхэмжлэл 80
Үүнээс нэхэмжлэлийг хүлээн авахаас татгалзсан, татан авсан,буцаасан хэрэг,нэхэмжлэл Татгалзсан-14, Татан авсан-0,буцсан-0,
Нийт шийдвэрлэсэн хэргийн тоо 34
Хялбаршуулсан журмаар шийдвэрлэсэн хэрэг 23
Шүүх хуралдаанаар шийдвэрлэсэн хэрэг 11
Үүнээс:    1.Иргэний хуулиар 0
                   2.ИХШХШ Тухай хуулиар 3
                    3.Гэр бүлийн тухай хуулиар 2
                    4.Хөдөлмөрийн тухай хуулиар 1
                   5.Бусад хуулиар 5
Хойшилсон хэргийн шүүх хуралдааны тоо 3
Хүлээн авсан өргөдөл ,гомдлын тоо 57
Үүнээс барагдуулсан гомдол 56
Үлдэгдэл 1
Баталгаажуулахаар хүлээн авсан эвлэрлийн гэрээ 37
Үүнээс баталсан эвлэрлийн гэрээ 37
0
Мэдээлэл лавлагааны төвөөр үйлчлүүлсэн иргэдийн тоо 99
Иргэний шүүхээр үйлчлүүлсэн нийт иргэдийн тоо 290