Багануур дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2017 оны 5 дугаар сарын шүүн таслах ажлын мэдээлэл

2017.6.02                                                                                                                                         Багануур дүүрэг

Мэдээлэл Тухайн сард
Нийт хүлээн авсан хэрэг, нэхэмжлэл 70
Үүнээс нэхэмжлэлийг хүлээн авахаас татгалзсан, татан авсан, буцаасан хэрэг, нэхэмжлэл 5
Нийт шийдвэрлэсэн хэргийн тоо 67
Хялбаршуулсан журмаар шийдвэрлэсэн хэрэг 40
Шүүх хуралдаанаар шийдвэрлэсэн хэрэг 27
Үүнээс: 1. Иргэний хуулиар 28
                2. ИХШХШ тухай хуулиар 12
                3. Гэр бүлийн тухай хуулиар 4
                 4. Хөдөлмөрийн тухай хуулиар 1
                5. Бусад хуулиар 22
Хойшилсон хэргийн шүүх хуралдааны тоо 2
Хүлээн авсан өргөдөл, гомдлын тоо 28
Үүнээс барагдуулсан гомдол 28
Баталгаажуулахаар хүлээн авсан эвлэрлийн гэрээ 20
Үүнээс баталсан эвлэрлийн гэрээ 18
Үлдэгдэл 2
Мэдээлэл лавлагааны төвөөр үйлчүүлсэн иргэдийн тоо 135
Иргэний шүүхээр үйлчүүлсэн нийт иргэдийн тоо 603

ХЯНАСАН:
ЕРӨНХИЙ ШҮҮГЧ                                                      П.ЦЭЦЭГДУЛАМ

МЭДЭЭЛЭЛ ГАРГАСАН:
МЭДЭЭЛЭЛ ЛАВЛАГААНЫ МЭРГЭЖИЛТЭН                 Д.ЭНХЗАЯА