Багануур дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2017 оны 4 дүгээр сарын шүүн таслах ажлын мэдээлэл

2017.5.01                                                                                                                   Багануур дүүрэг

Мэдээлэл Тухайн сард
–  Нийт хүлээн авсан хэрэг, нэхэмжлэл 69
–  Үүнээс нэхэмжлэлийг хүлээн авахаас татгалзсан, татан авсан, буцаасан хэрэг, нэхэмжлэл 5
–  Нийт шийдвэрлэсэн хэргийн тоо 35
–  Хялбаршуулсан журмаар шийдвэрлэсэн хэрэг 24
–  Шүүх хуралдаанаар шийдвэрлэсэн хэрэг 11
–  Үүнээс: 1. Иргэний хуулиар 14
                        2. ИХШХШ тухай хуулиар 6
                        3. Гэр бүлийн тухай хуулиар 1
                        4. Хөдөлмөрийн тухай хуулиар
                        5. Бусад хуулиар 14
– Хойшилсон хэргийн шүүх хуралдааны тоо               3
–  Хүлээн авсан өргөдөл, гомдлын тоо 30
–  Үүнээс барагдуулсан гомдол 30
–  Баталгаажуулахаар хүлээн авсан эвлэрлийн гэрээ 46
–  Үүнээс баталсан эвлэрлийн гэрээ 46
–  Мэдээлэл лавлагааны төвөөр үйлчүүлсэн иргэдийн тоо 134

 

–  Иргэний шүүхээр үйлчүүлсэн нийт иргэдийн тоо             394

 

 

ХЯНАСАН:
ЕРӨНХИЙ ШҮҮГЧ                                                   П.ЦЭЦЭГДУЛАМ

МЭДЭЭЛЭЛ ГАРГАСАН:
МЭДЭЭЛЭЛ ЛАВЛАГААНЫ МЭРГЭЖИЛТЭН                Д.ЭНХЗАЯА