Багануур дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2017 оны 4 дүгээр сарын шүүн таслах ажлын мэдээлэл

` Тухайн сард

Нийт хүлээн авсан хэрэг, нэхэмжлэл 69

Үүнээс нэхэмжлэлийг хүлээн авахаас татгалзсан, татан авсан, буцаасан хэрэг, нэхэмжлэл 5

Нийт шийдвэрлэсэн хэргийн тоо 35

Хялбаршуулсан журмаар шийдвэрлэсэн хэрэг 24

Шүүх хуралдаанаар шийдвэрлэсэн хэрэг 11

Үүнээс: 1. Иргэний хуулиар  14

  1. ИХШХШ тухай хуулиар 6
  1. Гэр бүлийн тухай хуулиар 1
  1. Хөдөлмөрийн тухай хуулиар 
  1. Бусад хуулиар 14

Хойшилсон хэргийн шүүх хуралдааны тоо 3

Хүлээн авсан өргөдөл, гомдлын тоо 30

Үүнээс барагдуулсан гомдол 30

Баталгаажуулахаар хүлээн авсан эвлэрлийн гэрээ 46

Үүнээс баталсан эвлэрлийн гэрээ 46

Мэдээлэл лавлагааны төвөөр үйлчүүлсэн иргэдийн тоо 134 

Иргэний шүүхээр үйлчүүлсэн нийт иргэдийн тоо   394