Багануур дүүргийн иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүн таслах ажиллагааны 2017 оны 1-р улирлын мэдээ

Д/д Үзүүлэлтийн утга мөрийн дугаар 2017  оны 1-р улирлын дүн
А Б В Г
1 Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг-бүгд                                                            1
Үүнээс: хугацаа хэтэрсэн 2
Хүнийг санаатай алах 3
Үүнээс: хүндрүүлэх нөхцөл байдалтайгаар бусдыг алах 4
Бусдын бие мах бодид  хүнд гэмтэл санаатай учруулсан 5
Хүчиндэх 6
Бусдын эд хөрөнгийг хулгайлах 7
Бусдын эд хөрөнгийг дээрэмдэх 8
Танхайрах 9
Тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний аюулгүй байдал, ашиглалтын журмын эсрэг гэмт хэрэг 10
Эд зүйлсийг хууль бусаар хил нэвтрүүлсэн 11
Бусад 12
2 Ял шийтгүүлсэн хүн -бүгд.  13
Үүнээс эмэгтэй 14
насанд хүрээгүй хүн 15
3 Цаазаар авах ял оногдуулсан хүн – бүгд 16
4 Хорих ял оногдуулсан хүн -бүгд 17
Үүнээс: хорих ял биечлэн эдлүүлсэн хүн 18
5 Торгох ял оногдуулсан хүн 19
Торгуулийн нийт дүн /мян.төг/ 20
6 Албадан ажил хийлгэх ял 21
7 Баривчлах ял 22
Гэмт хэргийн улмаас нас барсан хүн 23
Хүнд гэмтсэн хүний тоо 24
Гэмт хэргийн улмаас учирсан хохирол /төг./ 25
8 Эрүүгийн хэргийн үлдэгдэл 26
Үүнээс: хугацаа хэтэрсэн 27
9 Хорих ял эдлэхээс хугацааны өмнө тэнсэн сулласан, ялаас чөлөөлсөн тухай Хэлэлцсэн -бүгд 28
Ялаас хугацааны өмнө тэнсэн сулласан 29
Өвчний учир хугацаанаас өмнө ял эдлэхээс чөлөөлсөн 30
Үлдсэн хорих ялыг өөр төрлийн хөнгөн ялаар солисон 31
Шүүхээс санал дүгнэлтийг хэрэгсэхгүй болгосон 32
10 Хорих ял эдлэх дэглэмийг Хүндрүүлсэн 33
Бууруулсан 34
11 Баривчлах зөвшөөрөл Олгосон хүний тоо 35
Олгохоос татгалзсан хүний тоо 36
Сэжигтэнг сулласан хүний тоо 37
Цагдан хорих арга хэмжээ Цагдан хорьсон этгээдийн тоо 38
Татгалзсан хүний тоо 39
Цагдан хорих хугацааг сунгасан хүний тоо 40
12 Шийдвэрлэсэн иргэний бүгд хэрэг 41 120
Үүнээс: хугацаа хэтэрсэн 42
Хялбаршуулсан журмаар шийдвэрлэсэн 43  81
Улсын тэмдэгтийн хураамж гаргуулсан (төг.) 44 28.837.126
Иргэний хэргийн үлдэгдэл – бүгд 45 39
Үүнээс: хугацаа хэтэрсэн хэрэг 46  –
13 Захиргааны зөрчлийг хянан шийдвэрлэсэн Торгуулсан Хүн 47
Торгуулийн хэмжээ /төг./ 48
Баривчлагдсан хүн 49
14 Шийдвэрлэсэн захиргааны бүгд хэрэг 50
Үүнээс: хугацаа хэтэрсэн 51
Хялбаршуулсан журмаар шийдвэрлэсэн 52
Улсын тэмдэгтийн хураамж гаргуулсан /төг./ 53
Захиргааны хэргийн үлдэгдэл – бүгд 54
Үүнээс: хугацаа хэтэрсэн хэрэг 55
15 ДЗШ- ны шүүх                                                 /эрүү/ Хянан шийдвэрлэсэн бүх хэрэг 56
Үүнээс хэвээр 57
өөрчлөгдсөн 58
хүчингүй болсон 59
16 ДЗШ-ны шүүх                                                 /иргэн/ Хянан шийдвэрлэсэн бүх хэрэг 60   6
Үүнээс хэвээр 61  4
өөрчлөгдсөн 62  1
хүчингүй болсон 63  1
17 ДЗШ-ны шүүх                                                 /Захиргаа/ Хянан шийдвэрлэсэн бүх хэрэг 64
Үүнээс хэвээр 65
өөрчлөгдсөн 66
хүчингүй болсон 67
18 Хяналтын шатны шүүх                                                 /Эрүү/ Хянан шийдвэрлэсэн бүх хэрэг 68
Үүнээс хэвээр 69
өөрчлөгдсөн 70
хүчингүй болсон 71
19 Хяналтын шатны шүүх                                                 /иргэн/ Хянан шийдвэрлэсэн бүх хэрэг 72  5
Үүнээс хэвээр 73  2
өөрчлөгдсөн 74  3
хүчингүй болсон 75  –
20 Хяналтын шатны шүүх /Захиргаа/ Хянан шийдвэрлэсэн бүх хэрэг 76
Үүнээс хэвээр 77
өөрчлөгдсөн 78
хүчингүй болсон 79
21 Өргөдөл, гомдол, хүсэлт Хүлээн авсан 80   145
Шийдвэрлэсэн 81  144
Үлдэгдэл 82  1
Үүнээс: хугацаа хэтэрсэн 83  –