Шүүхийн иргэдийн төлөөлөгчид зориулсан танилцуулга

Шүүхийн иргэдийн төлөөлөгчид зориулсан гарын авлага

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн санаачилсан шүүхийн шинэтгэлийн хүрээнд батлагдсан Шүүхийн тухай багц хуулийн нэг болох Шүүхийн иргэдийн төлөөлөгчийн эрх зүйн байдлын тухай хууль хэрэгжиж байна.

Шүүхийн Иргэдийн Төлөөлөгчийн видео танилцуулга

Иргэдийн төлөөлөгчийн эрх зүйн байдлын тухай хууль батлагдан гарснаар шүүн таслах үйл ажиллагаанд иргэдийн оролцоо нэмэгдэх, улмаар шүүхэд итгэх олон нийтийн итгэл нэмэгдэх юм. Шүүх эрх мэдлийн байгууллагад ил тод, нээлттэй байх зарчмыг

Шүүхийн Иргэдийн Төлөөлөгчийн видео танилцуулга

Иргэдийн төлөөлөгчийн эрх зүйн байдлын тухай хууль батлагдан гарснаар шүүн таслах үйл ажиллагаанд иргэдийн оролцоо нэмэгдэх, улмаар шүүхэд итгэх олон нийтийн итгэл нэмэгдэх юм. Шүүх эрх мэдлийн байгууллагад ил тод, нээлттэй байх зарчмыг