Иргэний хэргийн шүүхийн статистик мэдээ

Багануур дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2017 оны 1-11 сарын шүүн таслах ажлын мэдээлэл

Нийт хүлээн авсан хэрэг, нэхэмжлэл  587 Үүнээс нэхэмжлэлийг хүлээн авахаас татгалзсан, татан авсан,буцаасан хэрэг,нэхэмжлэл Татгалзсан-88, Татан авсан-14,буцаасан-6,шилжүүлсэн-2 Нийт шийдвэрлэсэн хэргийн тоо 449 Хялбаршуулсан журмаар

Багануур дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2017 оны 10 дугаар сарын шүүн таслах ажлын мэдээлэл

Нийт хүлээн авсан хэрэг, нэхэмжлэл  66 Үүнээс нэхэмжлэлийг хүлээн авахаас татгалзсан, татан авсан,буцаасан хэрэг,нэхэмжлэл Татгалзсан-13, Татан авсан-0,буцсан-0,шилжүүлсэн-1 Нийт шийдвэрлэсэн хэргийн тоо 55 Хялбаршуулсан журмаар шийдвэрлэсэн

Багануур дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2017 оны 9 сарын шүүн таслах ажлын мэдээлэл

Нийт хүлээн авсан хэрэг, нэхэмжлэл 80 Үүнээс нэхэмжлэлийг хүлээн авахаас татгалзсан, татан авсан,буцаасан хэрэг,нэхэмжлэл Татгалзсан-14, Татан авсан-0,буцсан-0, Нийт шийдвэрлэсэн хэргийн тоо 34 Хялбаршуулсан журмаар шийдвэрлэсэн хэрэг 23 Шүүх

Багануур дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2017 оны 08 дугаар сарын шүүн таслах ажлын мэдээлэл

Нийт хүлээн авсан хэрэг, нэхэмжлэл 42 Үүнээс нэхэмжлэлийг хүлээн авахаас татгалзсан, татан авсан,буцаасан хэрэг,нэхэмжлэл Татгалзсан-8, Татан авсан-0,буцсан-0 Нийт шийдвэрлэсэн хэргийн тоо 29 Хялбаршуулсан журмаар шийдвэрлэсэн хэрэг 10 Шүүх

Багануур дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2017 оны 4 дүгээр сарын шүүн таслах ажлын мэдээлэл

` Тухайн сард Нийт хүлээн авсан хэрэг, нэхэмжлэл 69 Үүнээс нэхэмжлэлийг хүлээн авахаас татгалзсан, татан авсан, буцаасан хэрэг, нэхэмжлэл 5 Нийт шийдвэрлэсэн хэргийн тоо 35 Хялбаршуулсан журмаар шийдвэрлэсэн хэрэг 24 Шүүх хуралдаанаар

Багануур дүүргийн иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүн таслах ажиллагааны 2017 оны 1-р улирлын мэдээ

Д/д Үзүүлэлтийн утга мөрийн дугаар 2017  оны 1-р улирлын дүн А Б В Г 1 Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг-бүгд                                                            1 Үүнээс: хугацаа хэтэрсэн 2 Хүнийг санаатай алах 3 Үүнээс: хүндрүүлэх нөхцөл