Бичсэн: М.Пүрэвдорж

Багануур дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2017 оны 4 дүгээр сарын шүүн таслах ажлын мэдээлэл

` Тухайн сард Нийт хүлээн авсан хэрэг, нэхэмжлэл 69 Үүнээс нэхэмжлэлийг хүлээн авахаас татгалзсан, татан авсан, буцаасан хэрэг, нэхэмжлэл 5 Нийт шийдвэрлэсэн хэргийн тоо 35 Хялбаршуулсан журмаар шийдвэрлэсэн хэрэг 24 Шүүх хуралдаанаар

Багануур дүүргийн иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүн таслах ажиллагааны 2017 оны 1-р улирлын мэдээ

Д/д Үзүүлэлтийн утга мөрийн дугаар 2017  оны 1-р улирлын дүн А Б В Г 1 Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг-бүгд                                                            1 Үүнээс: хугацаа хэтэрсэн 2 Хүнийг санаатай алах 3 Үүнээс: хүндрүүлэх нөхцөл

Шүүхийн иргэдийн төлөөлөгчид зориулсан гарын авлага

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн санаачилсан шүүхийн шинэтгэлийн хүрээнд батлагдсан Шүүхийн тухай багц хуулийн нэг болох Шүүхийн иргэдийн төлөөлөгчийн эрх зүйн байдлын тухай хууль хэрэгжиж байна.

Шүүхийн Иргэдийн Төлөөлөгчийн видео танилцуулга

Иргэдийн төлөөлөгчийн эрх зүйн байдлын тухай хууль батлагдан гарснаар шүүн таслах үйл ажиллагаанд иргэдийн оролцоо нэмэгдэх, улмаар шүүхэд итгэх олон нийтийн итгэл нэмэгдэх юм. Шүүх эрх мэдлийн байгууллагад ил тод, нээлттэй байх зарчмыг

Шүүхийн Иргэдийн Төлөөлөгчийн видео танилцуулга

Иргэдийн төлөөлөгчийн эрх зүйн байдлын тухай хууль батлагдан гарснаар шүүн таслах үйл ажиллагаанд иргэдийн оролцоо нэмэгдэх, улмаар шүүхэд итгэх олон нийтийн итгэл нэмэгдэх юм. Шүүх эрх мэдлийн байгууллагад ил тод, нээлттэй байх зарчмыг

Шүүхийн иргэдийн төлөөлөгчийн эрх зүйн байдлын тухай хууль

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ   2012 оны 5 дугаар сарын 22-ны өдөр Улаанбаатар хот ШҮҮХИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН ЭРХ ЗҮЙН БАЙДЛЫН ТУХАЙ НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ 1 дүгээр зүйл.Хуулийн зорилт 1.1.Энэ хуулийн зорилт нь шүүх эрх мэдлийн