Бичсэн: М.Пүрэвдорж

Сургалт зохион байгууллаа

2017 оны 5 дугаар сард шүүгч П.Туяа шүүгчийн туслах болон шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга нарт “Иргэний хэрэгт түүвэр хийх аргачлал, нотлох баримтыг үнэлэх, шинжлэн судлах” сэдвээр сургалт зохион байгуулсан байна.

“АХА” тэмцээн зохион байгууллаа

Монголын Хуульч эмэгтэйчүүдийн холбооны Багануур дүүрэг дэх салбар зөвлөлтэй хамтран Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийг хэн сайн мэдэх вэ? сэдэвт “АХА” тэмцээнийг шүүгчийн туслах, шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга нарын дунд

Шүүхийн шийдвэрийн төсөл хэн сайн боловсруулах вэ?

2017 оны 3 дугаар сард Монголын Шүүгчдийн холбооны Багануур дүүрэг дэх салбар зөвлөлтэй хамтран Шүүхийн шийдвэрийн төсөл хэн сайн боловсруулах вэ? сэдэвт уралдааныг шүүгчийн туслах, шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга нарын дунд зохион байгуулж

Сургалт зохион байгууллаа

2017 оны 2 дугаар сард шүүгч Г.Ариунаа, сэлгэн ажиллаж байгаа шүүгчийн туслахуудын дунд хэргийн оролцогч нарт хуульд заасан эрх, үүргийг хэрхэн ойлгомжтой тайлбарлах, хэрхэн харилцах, харилцааны ур чадварын талаар сургалт зохион байгууллаа.

Сургалт зохион байгууллаа

Багануур дүүргийн шүүхийн Тамгын газраас шүүгчийн туслахуудын мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэх зорилгоор 2017 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн иргэний хэргийн болон эрүүгийн хэргийн шүүхэд сэлгэн ажиллуулах болсонтой холбогдуулж Ерөнхий

Багануур дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2017 оны 1-11 сарын шүүн таслах ажлын мэдээлэл

Нийт хүлээн авсан хэрэг, нэхэмжлэл  587 Үүнээс нэхэмжлэлийг хүлээн авахаас татгалзсан, татан авсан,буцаасан хэрэг,нэхэмжлэл Татгалзсан-88, Татан авсан-14,буцаасан-6,шилжүүлсэн-2 Нийт шийдвэрлэсэн хэргийн тоо 449 Хялбаршуулсан журмаар

Багануур дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2017 оны 10 дугаар сарын шүүн таслах ажлын мэдээлэл

Нийт хүлээн авсан хэрэг, нэхэмжлэл  66 Үүнээс нэхэмжлэлийг хүлээн авахаас татгалзсан, татан авсан,буцаасан хэрэг,нэхэмжлэл Татгалзсан-13, Татан авсан-0,буцсан-0,шилжүүлсэн-1 Нийт шийдвэрлэсэн хэргийн тоо 55 Хялбаршуулсан журмаар шийдвэрлэсэн

Багануур дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2017 оны 9 сарын шүүн таслах ажлын мэдээлэл

Нийт хүлээн авсан хэрэг, нэхэмжлэл 80 Үүнээс нэхэмжлэлийг хүлээн авахаас татгалзсан, татан авсан,буцаасан хэрэг,нэхэмжлэл Татгалзсан-14, Татан авсан-0,буцсан-0, Нийт шийдвэрлэсэн хэргийн тоо 34 Хялбаршуулсан журмаар шийдвэрлэсэн хэрэг 23 Шүүх

Багануур дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2017 оны 08 дугаар сарын шүүн таслах ажлын мэдээлэл

Нийт хүлээн авсан хэрэг, нэхэмжлэл 42 Үүнээс нэхэмжлэлийг хүлээн авахаас татгалзсан, татан авсан,буцаасан хэрэг,нэхэмжлэл Татгалзсан-8, Татан авсан-0,буцсан-0 Нийт шийдвэрлэсэн хэргийн тоо 29 Хялбаршуулсан журмаар шийдвэрлэсэн хэрэг 10 Шүүх